Loading... Loading...

מזכרת בתיה

שכונת דו משפחתיים במזכרת בתיה

דרישת היזם

מבנים צמודי קרקע עם יחידת הורים מבוגרים בקומת הקרקע.

מקסום זכויות לפי תב"ע

400 מ"ר למגרש לבניית מבנה דו משפחתי.

מאפיינים יחודיים בתכנון

- חזית משותפת לשתי היחידות
- 2 יחידות הורים בקומות נפרדות
- חדר משפחה